Makina Teknolojisi Alanı (Cadcam)

Makina Teknolojisi Alanı (Cadcam)

Makina Teknolojisi Alanı (Cadcam)

Ortopedik Engelli Bireylere Yönelik Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Kod Üretimi (CAD-CAM) kurs programı ile bireyin teknik resmini çizdiği parçalara ait NC kodlarını çıkararak tezgâha aktarması için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

2. Engel türünün gerektirdiği fiziksel ortamın düzenlenmesi ve eğitim materyalinin uyarlanması sağlanmalıdır.

3. Program içeriği ortopedik engelli bireylerin gelişimsel özelliklerine göre düzenlenmiştir. Bu kapsamda üretime yönelik modüller kapsam dışı bırakılmış olup, tasarım modülleri üzerinde çalıştırılmıştır.

4. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.

5. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.

6. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.

7. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.

8. Ortopedik Engelli Bireylere Yönelik Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Kod Üretimi (CAD-CAM) kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bireyin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Değerler Sorumluluk Doğruluk ve dürüstlük Yardımlaşma Kurallara uyma Ahlak Duyarlılık

9. Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.

10. Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır. 11. Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun belgelendirme yapılır.

Kurs Programı için tıklayınız